Privatlivspolitik

I haveforeningen behandler og registrerer vi følgende oplysninger om alle medlemmer: Navn, adresse, telefonnummer, e-mail, havelodsnummer og indmeldelsesdato. Foreningen registrerer ikke medlemmernes CPR-numre.

Anvendte paragraffer
Efter reglerne i persondataforordningen skal haveforeningen (dataansvarlig) informere medlemmerne om deres rettigheder i forbindelse med behandlingen af oplysningerne.

Haveforeningen registrerer og behandler personoplysninger med hjemmel i persondataforordningen artikel 6.

Foreningens formål med behandling af dine personoplysninger
Dine registrerede personoplysninger indgår i administration af haveforeningen. Det gælder i forhold til køb og salg af haver, opbevaring af lejeaftaler, opkrævning af årlig kontingent og henvendelser til medlemmer fra bestyrelsen.

Haveforeningen behandler dine persondata fortroligt. Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige medlemsoplysninger i en periode på op til fem år efter din udmeldelse af foreningen. Ved dødsfald slettes oplysningerne.

Videregivelse af oplysninger
Dine oplysninger vil ikke blive videregivet til tredjepart uden, at du bliver informeret herom.

Skulle haveforeningen mod forventning blive bedt om at videregive oplysninger fx til statistik, vil alle medlemmer blive informeret herom.

Dine rettigheder
Du har en række særlige rettigheder efter persondataforordningen, når vi behandler personoplysninger om dig:

  • Retten til at blive oplyst om behandlingen af data
  • Retten til indsigt i egne personoplysninger
  • Retten til berigtigelse
  • Retten til sletning
  • Retten til begrænsning af behandling
  • Retten til dataportabilitet (udlevering af data i et almindeligt anvendt format)
  • Retten til indsigelse

Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod vores behandling, ved at henvende dig til bestyrelsen. Hvis du henvender dig med en anmodning om fx at få rettet eller slettet dine personoplysninger, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt. Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, som er Datatilsynet.

Privatlivspolitikken er godkendt af bestyrelsen 1. september 2018.